jak sporządzić e-sprawozdanie

Od tego roku sprawozdanie w formie elektronicznej – jak sporządzić e-sprawozdanie?17 czerwca 2019

Ministerstwo Finansów stworzyło nowe przepisy dotyczące struktury, przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych dla tych firm, które mają księgi rachunkowe. Od 1 października 2018 roku dokument, w formie elektronicznej, musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Z odpowiedzią na pytanie “Jak sporządzić e-sprawozdanie?” przychodzi firma Comarch, która stworzyła aplikację e-Sprawozdanie. Umożliwia ona bezproblemowe przygotowanie XML-a.

Przepisy wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zmieniły wcześniejszy porządek, w którym sprawozdania można było składać w KRS w formie papierowej, po podpisaniu przez zarząd. Obecnie składanie sprawozdań może odbywać się jedynie w formie elektronicznej, na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości. E-sprawozdania muszą złożyć zarówno podmioty wpisane do KRS, jak i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Z pomocą, po zmianie zasad, przychodzi aplikacja e-sprawozdania Comarch. 

Już dziś dokonaj zakupu aplikacji e-sprawozdania Comarch!

Skontaktuj się z nami, by uzyskać atrakcyjną ofertę:

Zadzwoń: 604 526 261

Comarch e-sprawozdania dla Comarch ERP Optima i Comarch ERP XL

 

Comarch e-sprawozdania są zintegrowane z systemami Comarch ERP OptimaComarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla biur rachunkowych. Aplikacja pracuje na bazie danych systemu ERP i umożliwia zaczytanie zestawień księgowych (np. bilansu, rachunku zysków i strat) oraz tworzenie wydruków na podstawie danych zawartych w Comarch e-Sprawozdanie.

 

Comarch e-sprawozdania dla posiadaczy innych systemów

 

Aplikacja jest dostępna zarówno dla posiadaczy systemów Comarch ERP, jak i tych osób, które nie posiadają systemów Comarch ERP lub będą składać sprawozdanie przez upgradem. Pamiętajmy, że prawie każda firma prowadząca pełną księgowość jest zobowiązana złożyć e-Sprawozdanie Finansowe do KRSu. Aplikacja Comarch e-Sprawozdanie umożliwia utworzenie pliku XML od podstaw, w pełnej postaci. Sprawozdanie finansowe składa się z:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym),
 • zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim),
 • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego,
 • pozostałych not i objaśnień.

Aplikacja Comarch e-sprawozdania w najnowszej wersji została wzbogacona o możliwości:

 • wysłania e-sprawozdania do szefa KAS,
 • zarządzania podpisami elektronicznymi i podpisywaniem sprawozdania,
 • tworzenia paczek sprawozdawczych poprzez możliwość dołączania innych dokumentów powiązanych ze sprawozdaniem (np. uchwała o podziale wyniku, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta, itd.),
 • przygotowanie sprawozdań dla NGO (organizacji pozarządowych) z nowym schematem,
 • określanie statusu tworzonego e-sprawozdania,
 • aplikacja zawiera strukturę dla skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • wyświetlania dashboardu z analizą wskaźnikową,
 • importu danych przy wykorzystaniu szablonu excel.

Comarch E-sprawozdania Plus to z kolei wersja aplikacji, która zawiera wszystkie funkcje z podstawowego wariantu, a także umożliwia składanie e-Sprawozdania Finansowego poprzez  strukturę dla Emitentów Papierów Wartościowych (spółek notowanych na GPW oraz NewConnect – które tworzą raporty okresowe w ESPI). E-sprawozdania Plus są dostępne zarówno dla posiadaczy systemów Comarch, jak i innych producentów.

jak sporządzić e-sprawozdanie kotrak

Jak sporządzić e-sprawozdanie z wykorzystaniem aplikacji Comarch e-sprawozdania:

 • uruchom aplikację i wybierz, czy ma ona współpracować z bazą programu Comarch ERP lub będziesz zasilać program danymi z systemu innego producenta,
 • zweryfikuj informacje zamieszczone we wprowadzeniu,
 • dodaj ewentualne, dodatkowe linie sprawozdawcze (jeśi chcesz dodać dodatkowe, uszczegółowiające elementy nieprzewidziane we wzorcu),
 • dodaj lub usuń pozycje w szablonie e-sprawozdania, zależnie od indywidualnych potrzeb,
 • podejrzyj noty i objaśnienia,,
 • pozwól aplikacji automatycznie wyliczyć zmiany w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych,
 • przekaż e-sprawozdanie do akceptacji organu zatwierdzającego w Twojej firmie,
 • opatrz e-sprawozdanie podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (z powodów technicznych, najpierw przekaż e-sprawozdanie osobom podpisującym się przez profil zaufany, a następnie osobom podpisującym się kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
 • pozwól aplikacji zweryfikować poprawność przygotowania e-sprawozdania i popraw ewentualne błędy,
 • wyślij plik XML na serwer KRS,
 • wydrukuj e-sprawozdanie, na przykład w celu umieszczenia w archiwum.

jak sporzadzic e-sprawozdanie comarch dodatkowe linie sprawozdawcze

 

jak sporzadzic e-sprawozdanie informacje uszczegolowiajace

E-sprawozdania muszą być składane, odpowiednio:

 • przez podmioty niewpisane do KRS – do organu administracji skarbowej, tj Szefa KAS lub naczelnika urzędu skarbowego,
 • przez podmioty wpisane do KRS – do Repozytorium Dokumentów Finansowych; Krajowy Rejestr Sądowy przekaże sprawozdanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zachęcamy do zapoznania się z webinarem dotyczącym e-sprawozdań, z którego dowiesz się:

 • jak zmieniły się przepisy prawa i jakie konsekwencje za sobą niosą te zmiany,
 • w jaki sposób aplikacja Comarch e-Sprawozdania może Ci pomóc,
 • jak sporządzić e-sprawozdania i jak wysłać sprawozdania finansowe,
 • jak wykorzystać dane z systemu ERP do wygenerowania e-Sprawozdania.

 

Firmy, które nie złożą e-sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki. Z wysyłki e-sprawozdania zwolnione są te spółki, które sporządzają sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

 

Aby dokonać zakupu aplikacji Comarch e-sprawozdania, zadzwoń do nas:

32 35 12 715

lub zapoznaj się z szerszymi informacjami na dedykowanej stronie produktu:

Comarch e-sprawozdania finansowe

Komentarze

Dzień dobry. Czy istnieje możliwość wysłania e-sprawozdania do Urzędu Skarbowego,gdyż jesteśmy zwolnieni z obowiązkuwysyłania do KRS…

Pani Agnieszko, zgodnie z dotychczasowymi informacjami z Ministerstwa Finansów podmioty, które nie wysyłają sprawozdań do KRS, mają tego dokońcać w 2 miejscach, w zależności od typu:
1) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (kontakt: sf.helpdesk@mf.gov.pl) – osoby fizyczne będące podatnikami podatku dochodowego, które prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, za pośrednictwem interfejsu API albo Aplikacji e-Sprawozdania Finansowe,
2) do właściwego urzędu skarbowego – podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu lub na informatycznym nośniku danych.

W jaki sposób, po badaniu przez biegłego rewidenta zakończonego 04.04.2019 r., mogę nanieść zmiany na zatwierdzone e-sprawozdanie podpisane 29.03.2019 r. ?

Pani Katarzyno, należałoby dodać opinię biegłego rewidenta do e-sprawozdania. Następnie e-sprawozdanie (z opinią włącznie) wysłać do odpowiedniego organu.

Napisz komentarz