aplikacja e-sprawozdania comarch

Aplikacja do pełnej obsługi sprawozdań finansowych21 grudnia 2018

Ministerstwo Finansów stworzyło nowe przepisy dotyczące struktury, przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych dla tych firm, które mają księgi rachunkowe. Od 1 października dokument, w formie elektronicznej, musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Comarch stworzył aplikację e-Sprawozdanie, która będzie umożliwiać przygotowanie XML-a.

Pierwsza wersja aplikacji jest już dostępna dla wszystkich tych, którzy nie posiadają systemów Comarch ERP, będą składać sprawozdanie przez upgradem lub posiadają system ERP innego producenta. Aplkacja Comarch e-Sprawozdanie umożliwia utworzenie pliku XML od podstaw, w pełnej postaci. Składanie sprawozdań będzie odbywac się na wzorach przewidywanych dla dużych i małych jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń, czyli zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 5 Ustawy o Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • wprowadzenia do sprawozdania finansowego
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym)
  • zestawienie zmian w kapitale własnym
  • rachunku przepływów pieniężnych (w wariancie pośrednim lub bezpośrednim)
  • ustrukturyzowanej kalkulacji podatku dochodowego
  • pozostałych not i objaśnień

Wszystkie dane liczbowe (np. bilans) trzeba wprowadzić ręcznie.

W styczniu 2019 roku aplikacja Comarch e-Sprawozdanie zostanie zintegrowana z Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i Comarch ERP XL. Aplikacja będzie pracować na bazie danych systemu ERP i umożliwi zaczytanie zestawień księgowych (np. bilansu, rachunku zysków i strat) oraz tworzenie wydruków na podstawie danych zawartych w Comarch e-Sprawozdanie. Dane znajdujące się we wprowadzeniu bądź informacjach dodatkowych będzie trzeba wpisać ręcznie. 

Do marca 2019 będą rozwijane kolejne wersje aplikacji, umożliwiając między innymi: edytowanie informacji dodatkowej, tworzenie paczek sprawozdawczych, zarządzanie wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem, łatwy dostęp do sprawozdań z poprzednich lat i przygotowanie sprawozdania w oparciu o rok poprzedni. Od stycznia 2019 roku, w ramach aktualizacji systemy Comarch ERP zostaną wzbogacone o funkcjonalności, które pozwolą przedsiębiorcom przygotować część danych potrzebnych do stworzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Firmy, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki.

 

Aby uzyskać więcej informacji o aplikacji Comarch e-sprawozdania, zadzwoń do nas:

32 35 12 715

Napisz komentarz